เปิดห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล เพื่อการตรวจวินิจฉัยไวรัสโคโรนา 2019 นครพนม

ห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล

พิธีเปิดห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุลทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดนครพนม วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา ชั้น 3 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพนม

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมกับโครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่จังหวัดนครพนม ดำเนินงานทางด้านการเฝ้าระวังและการศึกษาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม มาเป็นระยะเวลากว่า 17 ปี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานโครงการต่างๆ ทั้งในด้านการวิจัยและการเฝ้าระวังโรค จากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (US CDC) ผ่านทางศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐฯ ด้านสาธารณสุข

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ทาง US CDC ได้เล็งเห็นความสำคัญในการตรวจหาเชื้อโรคดังกล่าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง จึงได้อนุมัติงบประมาณให้กับหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยโครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่จังหวัดนครพนม ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว เพื่อพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 ด้วยวิธีการทางอณูชีวโมเลกุล (Real Time PCR)

นอกจากความร่วมมือจาก US CDC แล้ว เรายังได้รับความเอื้อเฟื้อจากโรงพยาบาลนครพนม ในการจัดสรรพื้นที่และงบประมาณเพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการ สนับสนุนบุคลากร รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุลทางการแพทย์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจนผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และพร้อมดำเนินการตรวจวินิจฉัยอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป เพื่อใช้ผลการตรวจวินิจฉัยในการรักษาผู้ป่วยควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุลทางการแพทย์ จะเป็นประโยชน์และอาวุธที่สำคัญในการยับยั้งป้องกันโรคโควิด-19 ในจังหวัดนครพนม และจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดอื่นข้างเคียง รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือได้ในอนาคต