รองผู้ว่าฯ นครพนม ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พื้นที่ อ.ศรีสงคราม

นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านสามผง ตำบลสามผง อ.ศรีสงคราม  2.โครงการขุดลอกหนองเบ็ญ บ้านนาหนองหวาย ตำบลสามผง อ.ศรีสงคราม  3.โครงการขุดลอกหนองสุริโยบ้านเซียงเซา ตำบลบ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม โดยมีนายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอศรีสงคราม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อย ให้เป็นไปตามมาตรฐานของโครงการ และเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาของประชาชนให้ได้มากที่สุดตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการ

 

//////////////////////////////////////////////

ข่าว/ภาพ หนึ่ง ประทีป นครพนม รายงาน