เสียหายหนัก!! นาข้าว จ.นครพนม ถูกน้ำท่วมแล้ว 11,341 ไร่

นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม โดยมีนายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครพนม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม ซึ่งที่ประชุมได้มีการรายงานสถานการณ์น้ำและสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยได้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำประกอบด้วยแม่น้ำโขง ลำน้ำก่ำ แม่น้ำสงคราม

ซึ่งในขณะนี้จังหวัดนครพนมได้สั่งการให้ทุกอำเภอจัดทำแผนการอพยพประชาชน และอพยพสัตว์เลี้ยง รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยด้านพืชผลทางการเกษตร โดยนางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้สั่งการให้ทุกอำเภอเตรียมพื้นที่รองรับประชาชนและสัตว์เลี้ยงกรณีที่จำเป็นต้องมีการอพยพ เนื่องจากขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดนครพนมมีฝนตกทุกวัน ทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้น้ำเอ่อท่วมพื้นที่ทางการเกษตร

ทั้งนี้ จังหวัดนครพนมได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมเป็นผู้ประสานงานในการให้การช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั่วถึง และให้อำเภอตรวจติดตามพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ที่มีโอกาสถูกตัดขาดจากพื้นที่ภายนอก เน้นการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่อำเภอนาแก อำเภอเรณูนคร และอำเภอโพนสวรรค์ โดยให้มีการประเมินสถานการณ์เป็นระยะ ๆ

จังหวัดนครพนมได้รับรายงานเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนด้านปศุสัตว์ 45 ราย โค 153 ตัว กระบือ 52 ตัว เกษตรกรอำเภอนาแกได้รับความเดือดร้อน 42 ราย โค 129 ตัว กระบือ 52 ตัว อำเภอบ้านแพงเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 3 ราย โค 24 ตัว ซึ่งขณะนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมให้ความช่วยเหลืออาหารสัตว์แล้ว 4,600 กิโลกรัม แร่ธาตุก้อน 20 ก้อน และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมมีหญ้าแห้งสำรองไว้ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 83

ส่วนความเสียหายด้านพืช เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 1,371 ราย ในพื้นที่ 3 อำเภอ 13 ตำบล 73 หมู่บ้าน นาข้าวถูกน้ำท่วม 11,341 ไร่ คาดว่าจะเสียหาย 10,746 ไร่ โดยอำเภอนาแกถูกน้ำท่วม 8 ตำบล เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 1,082 ราย นาข้าวถูกน้ำท่วม 9,241 ไร่ คาดว่าจะเสียหาย 9,022 ไร่ อำเภอเรณูนครถูกน้ำท่วม 3 ตำบล เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 200 ราย น้ำท่วมนาข้าว 1,366 ไร่ คาดว่าจะเสียหาย 1,366 ไร่ อำเภอโพนสวรรค์ ถูกน้ำท่วม 2 ตำบล เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 89 ราย นาข้าวถูกน้ำท่วม 734 ไร่ คาดว่าจะได้รับความเสียหาย 358 ไร่ ส่วนด้านการประมงในขณะนี้มีผู้เลี้ยงปลาได้รับความเสียหาย 17 ราย รวมพื้นที่ 10 ไร่ มูลค่าความเสียหาย 244,125 บาท ขณะนี้จังหวัดนครพนมมีปริมาณน้ำประมาณร้อยละ 99.14 ของความจุอ่าง

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สมทรง เผือกผล
ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์
แหล่งที่มา : สวท.นครพนม

http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190905141814467