ผู้ว่าฯ นครพนม นำทีมลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม

ผู้ว่านครพนม นำทีมลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่จังหวัด นครพนม แม้จะมีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาติดต่อกันหลายวัน ในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครพนม แต่ปริมาณฝนตกสะสมมีปริมาณน้อยกว่าค่าเฉลี่ยมาก ซึ่งจะส่งผลเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำในลำน้ำต่างๆ

ดังนั้นทางโครงการชลประทานนครพนม จึงได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและสภาวะฝนทิ้งช่วงในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนมออกมา ด้วยในปี 2562 ปริมาณฝนจะมีค่าน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ยปกติประมาณ 5- 10 % และน้อยกว่าปี 2561 ประมาณ 3% ทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำโขง ลำน้ำสงคราม ลำห้วยต่างๆ และอ่างเก็บน้ำบางแห่ง มีปริมาณน้ำค่อนข้างน้อย ประกอบกับมีการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรกรรมช่วงฤดูทำนาปี 2562 เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรในหลายพื้นที่ จึงขอให้พื้นที่เพาะปลูกซึ่งใช้น้ำจากแหล่งน้ำต่างๆ ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน ใช้น้ำที่มีอยู่อย่างระมัดระวัง ประหยัด และเลื่อนการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับปริมาณฝนที่ตกเพื่อลดความเสี่ยงของการปลูกข้าวนาปีจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ

โดยในโอกาสที่นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครพนม และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ของส่วนราชการต่าง ๆ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอธาตุพนม ก็ได้นำเรื่องดังกล่าวไปชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจและรับทราบถึงปัญหา รวมถึงได้มีการลงพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม เพื่อติดตามการดำเนินงานและการบริหารจัดการน้ำในห้วยคำไหล เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือหากเกิดเหตุ โดยห้วยคำไหลเป็นหนึ่งในแหล่งน้ำของอำเภอธาตุพนม ที่ในปี 2562 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 500,000 บาท เพื่อขุดลอกแก้ไขความตื้นเขิน ให้กลายเป็นแหล่งกักเก็บน้ำของชุมชนเช่นดังเดิม ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว และในปัจจุบันการขุดลอกเริ่มได้ผลเพราะเมื่อมีฝนตกในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาในพื้นที่ก็มีน้ำกักเก็บเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้แล้ว ขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็ได้มอบหมายให้แต่ละอำเภอติดตามสถานการณ์น้ำและภัยแล้งอย่างใกล้ชิด โดยทุกเช้าให้ทุกอำเภอรายงานผ่านระบบวีดีโอคอร์เฟอเรนเข้ามาที่ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนมเพื่อร่วมกันประเมินสถานการณ์ในภาพรวมอีกครั้ง

ข้อมูลจากแฟนเพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม